BRUKERVILKÅR FOR CV-EIERE

1. Aksept av vilkår

Ved å legge inn din CV hos CVGuru aksepterer du følgende vilkår (heretter "Brukervilkårene"). Brukervilkårene er en juridisk bindende avtale mellom deg som bruker og CVGuru AS, St Olavs plass 3, 0165 Oslo, org. nr. 917 831 831 (heretter "CVGuru"). Brukervilkårene vil oppdateres med jevne mellomrom. Du har selv ansvar for å være kjent med de til enhver tid gjeldende vilkår, og aksepterer disse ved å bruke tjenestene til CVGuru.

2. CV-eierens ansvar

Din CV og bruk av tjenestene til CVGuru må til enhver tid være i overensstemmelse med disse Brukervilkårene og norsk rett. Du aksepterer å ikke benytte CVGuru’s tjenester på en måte som medfører skade eller ulempe for CVGuru eller tredjepart.

Du er selv ansvarlig for innholdet i din CV. Din CV må ikke inneholde opplysninger om helseforhold, etnisk opprinnelse, politiske meninger, livssyn, fagforeningsmedlemskap, seksualliv eller sensitive personopplysninger for øvrig. Din CV må heller ikke ha innhold som er usant, i strid med tredjeparts rettigheter, eller som kan virke krenkende, eller være i strid med norsk rett.

CVGuru forbeholder seg retten til å holde CV-eieren økonomisk ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå hos CVGuru på grunn av dine brudd på Brukervilkårene.

3. Handlinger i strid med Brukervilkårene

Om en CV strider mot gjeldende Brukervilkår forbeholder CVGuru seg retten til å fjerne CV’en. CVGuru forbeholder seg retten til på saklig grunnlag å vurdere om CV-en eller CV- eierens handlinger bryter med Brukervilkårene. Ved gjentatt brudd på Brukervilkårene vil CV-eieren ekskluderes fra CVGuru’s tjeneste.

4. CVGuru’s ansvar

Med mindre skaden eller tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet, kan ikke CVGuru holdes ansvarlig for CV-ens innhold. Heller ikke for tekniske problemer, avbrudd i tjenesten, datafeil, datatap eller annen skade eller tap som måtte oppstå på CV-eierens hånd. CV-eieren skal holde CVGuru skadesløs for ethvert krav fra tredjepart som følge av bruk av CVGuru’s tjeneste.

5. Hvem ser din CV?

CVGuru’s CV-base kan benyttes av rerutteringsbyråerr som har underskrevet kontrakt med CVGuru. Kontrakten vil inneholde en klausul om å behandle CV-profilen som fortrolig informasjon iht våre personvern betingelser. Din CV og kontaktinformasjon vil bli tildelt ett enkelt rekrutteringsbyrå på eksklusiv basis. Byrået vil ha anledning til å kontakte deg for videre opplysninger og eventuell intervju-avtale med potensielle arbeidsgivere.

6. Endringer/begrensninger i CVGuru’s tjeneste

CVGuru forbeholder seg retten til å oppgradere eller lansere nye versjoner av tjenesten.

7. Tvister

Tvister som måtte oppstå vedrørende tjenesten eller disse Brukervilkårene avgjøres etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

8. Spørsmål

Dersom du har spørsmål om eller synspunkter på CVGuru’s tjeneste eller Brukervilkårene, kontakt vår chat eller send oss en mail på support@cvguru.no.

versjon1.0, utgitt 14.01.22